ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

Добре дошли в www.karohc.bg

Настоящите Общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Каро Хелт Кеър ЕООД, ЕИК 203388161, адрес за кореспонденция, , наричано по-долу за краткост „КАРО ХЕЛТ КЕЪР“, „КХК“, „ДОСТАВЧИК“ „НИЕ“, „НАС“ и Ползвателите, наричани по-долу „ПОЛЗВАТЕЛИ“, „ВИЕ“, „ВАС“ на предоставяните от София, ж.к. Красна поляна, ул. „В. Д. Стоянов“, бл. 7, вх. А, ет. 6, ап. 28Нас услуги на информационното общество, наричани по-долу „УСЛУГАТА“.

       I.            ДАННИ ЗА НАС

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 • Наименование на КХК: Каро Хелт Кеър ЕООД
 • Седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Красна поляна, ул. „В. Д. Стоянов“, бл. 7, вх. А, ет. 6, ап. 28
 • Адрес за упражняване на дейността: гр. София, ж.к. Красна поляна, ул. „В. Д. Стоянов“, бл. 7, вх. А, ет. 6, ап. 28
 • Данни за кореспонденция: електронна поща:info@karohc.bg уебсайт: www.karohc.bg
 • Номер на удостоверение за администратор на личните данни: 416678
 • Надзорни органи: (1) Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов“ № 15, тел.: (02) 940 20 46, факс: (02) 940 36 40, Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg, Уебсайт: cpdp.bg (2), Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр.София, пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24, факс: 02 / 988 42 18, гореща линия: 0700 111 22,  Уебсайт: www.kzp.bg

     II.            ДЕФИНИЦИИ

Бисквитки – малко количество информация, която уебсървърът изпраща на уеббраузъра, позволявайки на сървъра да събира обратна информация от браузъра.

Браузър – софтуерно приложение за осигуряване на достъп, представяне и възпроизвеждане на информационни ресурси в интернет посредством различни видове протоколи за пренос на данни.

 

Ваучер – електронен документ, издаден на притежателя му, в удостоверение на това, че чрез информационната платформа на уебсайта www.karohc.bg и при условията на чл. 48 от Закона за защита на потребителите, последният е сключил договор за продажба от разстояние на конкретна стока или услуга/абонамент, по обявени промоционални цени, както и че при условията на сключения договор e извършил авансово плащане на цената на закупуваната от разстояние стока или услуга.

Партньор – физическо или юридическо лице, с което Ние сме в договорни отношения по предоставяне на продукт или услуга на Ползвателя.

 

Платформа – уебсайтът www.karohc.bg и прилежащите му комуникационни интерфейси, бази данни и функционални модули.

Ползвател – всяко физическо лице, което регистрира домашен любимец, купува Абонамент или по друг начин използва уебсайта.

 

Приносител на ваучер – физическо лице, което държи ваучер, независимо от основанието и начина, по които е установило държането си, и което се явява пред Партньор, за да получи стоката или услугата, посочена във ваучера. Ваучерите за услуги могат да се ползват от различни приносители, но само в полза на конкретното животно, във връзка с което са издадени.
Споразумение, Условия – Настоящите Общи условия, включително Политиката за защита на личните данни, които са неотменна част от условията.

 

Срок на валидност на ваучер – срокът, след изтичането на който Ние имаме право да откажем да извърши доставката на стока или услуга/абонамент, посочени във ваучера. Срокът на валидност на ваучера е една година от датата на закупуването му.

Уебсайт – сбор от свързани уебстраници, снимки, видеосъдържание, текстове и/или други дигитални ресурси, които са достъпни под общ унифициран адрес (URL) в IP базирана мрежа. За целите на Настоящия договор нашият уебсайт www.karohc.bg ще бъде наричан Уебсайт.

Уебуказатели – файлове, които позволяват на даден уебсайт да събира информация за броя на Ползвателите, които са го посетили, и да има достъп до техните „бисквитки” (cookies).

 

Уникален код (на ваучер) – автоматично генериран от системата на Уебсайта графичен, цифров или комбиниран (цифрово-графичен) символ, съдържащ се във Ваучера, който е уникален за всеки ваучер и който легитимира Ползвателя по отношение на членството/абонамента или продукта и/или услугата, включително и за извършеното от същия плащане.

Хиперлинк – електронна връзка от една уебстраница към: 1) други уебстраници в същия уебсайт или 2) уебстраници част от друг уебсайт. По-специфично – хиперлинк е връзката между една страница от хипертекст документ към друга.

  III.            ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УСЛУГАТА

 1. Услугата, която Ви предоставяме, представлява услуга на информационното общество по смисъла на Закона за електронната търговия. Услугата включва онлайн Платформа за предоставяне на информационни ресурси във връзка с отглеждането на животни домашни любимци, регистрация на животни домашни любимци, както и предоставяне на ваучери за абонамент за уебсайта (Клуба), който включва достъп до допълнителни ресурси, както и услуги на Партньори, включително за диагностика и лечение на животни, съгласно избрано от Ползвателя ниво на членство.
 2. Ние предоставяме, а Вие използвате Услугата, съгласно параметрите, обявени на Уебсайта и тези Условия.

  IV.            ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Настоящите Общи условия се прилагат както към услуги, за които се изисква регистрация, така и за такива, за които не се изисква регистрация.
 2. За да използва повечето елементи на Услугата, Ползвателят следва да въведе избрана от него парола за отдалечен достъп. Паролата за отдалечен достъп се определя от Вас чрез извършване на онлайн регистрация в Уебсайта, съобразно посочената в нея и настоящите Общи условия процедура.
 3. С попълване на данните си и натискане на бутоните „Да, приемам“, „Регистрация“ или друго изявление в смисъл на съгласие, Вие декларирате, че сте запознат с тези Общи условия, съгласен сте с тяхното съдържание и се задължавате безусловно да ги спазвате. Ние потвърждаваме извършената от Вас регистрация чрез изпращане на писмо на посочен от Вас електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между Вас и КХК възникват договорни отношения.
 4. При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.
 5. Ползвателите използват предимно интерфейса на Уебсайта за извършване на електронни изявления в отношенията помежду им.
 6. Договорът се сключва на български език.
 7. Договорът между Нас и Вас представлява Настоящите общи условия, достъпни на адрес karohc.bg заедно с всички изменения и допълнения в тях, както и Политиката за защита на личните данни.
 8. Страна по договора с Доставчика е Ползвателят на Услугата съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден профил в Уебсайта.
 9. Каро Хелт Кеър включва в интерфейса на Платформата технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
 10. Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. В случай че елементи от Услугата се заявяват за ползване след извършване на регистрацията, договорът за използването ѝ се счита за сключен от момента на заявяването ѝ (например абонамент за членство) от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.
 11. За сключването на този договор Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.
 12. В случай че елементи от Услугата се използват без извършване на регистрация от Ползвателите, договорът за използването ѝ се счита за сключен от момента на първото ѝ използване от Ползвателя. В този случай настоящите Общи условия имат действия от момента на първото използване на услугата от Ползвателя до момента на преустановяване на използването ѝ.
 13. Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

    V.            ПРЕДОСТАВЯНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА

 1. Вие имате право да използвате Услугата добросъвестно и по предназначение.
 2. Като условие за използване на Платформата на Каро Хелт Кеър Вие се задължавате да:
 • Използвате Платформата само за цели, позволени от настоящите Условия и приложимото законодателство или общоприети практики.
 • Използвате Платформата по начин, който не я застрашава от повреда, счупване, претоварване на нашите системи и мрежи, и без да противоречите на законни права.
 1. Ползвателят осигурява самостоятелно оборудването за достъп до Услугата и нейното управление.
 2. Можете да използвате Услугата, ако сте на възраст над 18 години. Ние имаме право да поискаме от Вас документ или друго доказателство, удостоверяващо Вашата възраст и имаме право да спрем предоставяне на услугата на Вас до предоставянето на такова доказателство от Ваша страна.
 3. Всеки Ползвател, който се регистрира на Уебсайта, получава право да поддържа картон на животното си, в който да вписва медицинска информация и история на заболяване на животното. Допълнително, всеки регистриран Ползвател получава достъп до членство, може да регистрира чипа на кучето или котката си в базата данни срещу заплащане, има право да участва във форума и да коментира статии.
 4. За Нас е важно да предоставим работеща услуга и ще се заемем с основателните Ви искания за поддръжка на Услугата в разумни срокове. Въпреки това, не можем да гарантираме точност, изчерпателност и конкретен срок за отговор и реакция на Вашите заявки за поддръжка. Поддръжката ще бъде предоставена само в работни дни в рамките на стандартното ни работно време.
 5. Ние имаме право да предоставяме Услугата посредством нова или променена версия на софтуера. Каро Хелт Кеър няма задължение да поддържа, променя или добавя специфични функционалности на Услугата или на софтуера, който се използва за предоставянето ѝ.
 6. Нищо в Настоящото Споразумение не може да се тълкува в смисъл, който да води до заключението, или по друг начин да налага извода, че Ползвателят има право да получи, промени, модифицира или взаимства програмния код на софтуера и Платформата, на които се базира Услугата.
 7. Ние можем временно да прекратим предоставянето на Услугата, частично или изцяло, с цел извършване на превантивна или наложителна поддръжка.
 8. Това Споразумение подлежи на съгласие и от страна на Каро Хелт Кеър, който има право да откаже предоставянето на Услугата, без да е длъжен да излага причини, като за това Ви уведоми.

  VI.            ЧЛЕНСТВО В КАРО ХЕЛТ КЕЪР КЛЪБ

 1. Каро Хелт Кеър Клъб (Клуба) представлява онлайн общност, свързана с Услугата и организирана на Уебсайта, която предоставя възможност на членовете си да се възползват от услуги на преференциални пакетни цени посредством закупуване на членство в Клуба. В зависимост от таксата за членство и наборът от предлагани услуги в рамките на членството се предлагат няколко нива на членство. Членството се осъществява посредством абонамент, който включва достъп до допълнителни ресурси, както и достъп до услуги на Партньори, съгласно избрано от Ползвателя ниво на членство. КХК издава ваучери на Ползвателите, съответстващи на определено ниво на членство в Клуба, които Ползвателите могат да използват за получаване на съответните услуги от Нас и от Партньори, включени в пакетното ниво на членство, които са подробно описани на Уебсайта.

 

Нива на членство

 1. Нивата на членство, включените услуги и съответните такси за всяко ниво на членство са детайлно описани на Уебсайта karohc.bg. Моля, следете Уебсайта за повече информация за актуалните услуги и такси.
 2. Всеки Ползвател може да се абонира за някое от следните нива на членство в Клуба в зависимост от вида животно, което притежава:

 

Кучета:

 • Златно членство за кучета
 • Сребърно членство за кучета
 • Бронзово членство за кучета

 

Котки и гризачи:

 • Златно членство за котки и гризачи
 • Сребърно членство за котки и гризачи
 • Бронзово членство за котки и гризачи

 

Условия за членство. Ваучери

 1. Необходимо условие за членство е регистрация в Уебсайта и активен профил на Ползвателя.
 2. За закупуване на членство Ползвателят е длъжен да представи на КХК следните документи:
 • документ за внесена такса,
 • сканирана лична карта на собственика заедно със:
 • сканирана първа страница на паспорта на животното, където да е видно името на собственика, снимката на животното, името на животното, както и номерът на паспорта му.
 1. При закупуване на членство и извършване на плащане посредством изчерпателно изброените в Уебсайта начини Ние обработваме заявката за плащане, а Вие получавате ваучери за услуги и продукти на Партньори, свързани с абонамента в профила си в Уебсайта най-късно до 72 часа след получаване на плащането от наша страна.
 2. Всеки Ползвател е длъжен да съхранява своя уникален код от ваучера, лични настройки и пароли на Уебсайта по начин, недопускащ достъп на трети лица до тях.
 3. За едно животно може да се закупи членство само веднъж в годината. Напр. ако сте закупили сребърно членство, нямате право да закупите друго ниво на членство в рамките на същата година, напр. златно.
 4. Всеки абонамент за членство е валиден само за едно животно, но всеки Ползвател има право да регистрира повече от едно животно. Ваучерите не могат да се използват за различните животни и не могат да се преотстъпват, независимо от броя животни, регистрирани от един Ползвател.
 5. Ваучерите за достъп до услуги на Партньори могат да се ползват само при Партньорите (напр. ветеринарни клиники), изрично изброени в Уебсайта. Всеки Ползвател е длъжен да носи ваучерите, разпечатани на хартиен носител, при използване на услуга, предоставена от Партньор.
 6. Издаваните от системата на сайта ваучери са с краен срок за ползване на ваучера от Ползвателя. Валидността на ваучерите е 1 (една) календарна година от датата на закупуване. След изтичане на този краен срок титулярът на ваучера губи правата по него, както и възможността да изиска направеното плащане обратно. В някои изрично упоменати случаи и при изразено съгласие от страна на Партньор е възможно ваучерът да бъде използван и след изтичане на крайния срок по него, като в този случай е възможно на Ползвателя да бъдат наложени и допълнителни плащания, за които същият ще бъде своевременно уведомен.
 7. Ако Ползвателят не използва ваучерa до неговата пълна стойност по номинала му, а се ограничи до някаква сума, по-ниска от номиналната му стойност, той няма право да получи разликата под форма на плащане в брой.
 8. При надвишаване на номиналната стойност на ваучера Ползвателят заплаща разликата на съответния доставчик на специфичната услуга (КХК или Партньор), без за нея да се ползва от отстъпка, която ваучерът дава.
 9. В абонамента и достъпа до услуги на Партньори не са включени услуги, свързани с предоставяне на препарати, обезпаразитяващи медикаменти, хранителни добавки, лечебни храни и лечебна козметика, които Вашият ветеринарен лекар Ви предписва, както и оформяне на прическа на домашен любимец.
 10. Ние си запазваме правото да изтрием акаунта на всеки Ползвател, който регистрира животно, което не съществува. В случай на регистрация на несъществуващо животно Ползвателят се задължава да изплати обезщетение на КХК в размер на сумата, използвана по закупени от него ваучери. Ако Ползвателят е закупил, но не е използвал ваучери, заплатената сума по ваучерите не подлежи на връщане от КХК.

 

Услуги за членове на Клуба

 1. Ние предоставяме ваучери за достъп до стоки и/или услуги съгласно избраното от Вас ниво на членство, като Вие не заплащате допълнителни разходи за включените в съответното закупено ниво на членство услуги.
 2. Услугите на Партньори-ветеринарни клиники, които са включени в някои нива на членство, се отнасят за случаите, в които Вашият домашен любимец е болен или е получил трамва вследствие на инцидент. Под инцидент се разбира всяко неочаквано и непредвидимо събитие, което по някакъв начин е наранило Вашето животно. Каро Хелт Кеър не толерира насилието над домашните животни и в случай на установено такова, запазва правото си да откаже плащане и своевременно да уведоми органите на реда за настъпилото събитие.
 3. В рамките на членство в Клуба не предоставяме услуги, свързани с лекарствени препарати, обезпаразитяващи медикаменти, хранителни добавки, лечебни храни и лечебна козметика, които Вашият ветеринарен лекар Ви предписва, както и оформяне на прическа на животно.
 4. Услугите за членове важат само на територията на Република България.
 5. Вие се задължавате да ни уведомите своевременно при настъпила смърт на животното.

VII.            ТАКСА ЗА ЧЛЕНСТВО В КЛУБА И УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ

Такси

 1. Услугата може да бъде използвана само след пълното заплащане на стойността на таксата за избраното от Ползвателя членство. Членството е индивидуално за всеки домашен любимец и не може да бъде прехвърляно на друго животно.
 2. Сумите по закупените абонаменти на подлежат на реимбурсиране, включително и при смърт на животното.

 

Разплащания

 1. Към момента всички разплащания през Платформата се извършват онлайн, по банков път, с дебитна или кредитна карта.

VIII.            ДАРЕНИЯ

 1. Всички дарения се правят напълно доброволно по преценка на Ползвателя и за негова сметка и риск. Дарените суми не подлежат на възстановяване.
 2. Ползвателят е отговорен за декларирането и плащането на всички данъчни и други задължения във връзка с дарението.
 3. Вие се съгласявате, че КХК няма задължение да Ви предоставя отчети и други документи и/или информация във връзка с разходването на дарените суми.
 4. При извършване на дарение Ползвателят се задължава да спазва политиката на съответния платежен оператор за разрешена употреба.

  IX.            НЕРАЗРЕШЕНО ИЗПОЛЗВАНЕ. ОГРАНИЧЕНИЯ

 1. С приемане на условията Вие се задължавате да не използвате Услугата и Уебсайта с цел:
  1. Предлагане, продажба и разпространение на:
 • Контролирани вещества (вкл. стероиди, наркотици, тютюневи изделия, лекарства и други), медицински изделия или продукти или услуги, които представляват риск за безопасността на Ползвателите и/или животните.
 • Обидни, заплашителни, нецензурни или порнографски елементи, сексуално ориентирани материали или услуги.
 • Артикули, нарушаващи чужди права на интелектуалната собственост, правата на лична неприкосновеност, или неправомерно разкриване на поверителна информация и лични данни.
 • Участие, насърчаване, подпомагане, улесняване, ангажиране в дейности, които   включват или могат да доведат до:
 • Нарушаването на чужди права на интелектуална собственост и/или правото на неприкосновеност на личния живот или неправомерно разкриване или използване на поверителна информация.
 • Причиняване на риск от или действителна телесна повреда, материални или нематериални щети.
 • Клевета.
 • Хазартни игри, включително залагания, лотария, томбола, „пирамида“ или подобна схема, както и други игри на късмета.
 • Неразрешена самореклама.
 • Използване на widgets на сайта, съдържащи съдържание, което е в противоречие или в нарушение на настоящите Условия.
 • Събиране на лични данни за други лица (включително имейл адреси или друга лична информация) без тяхното съгласие.
 • Предприемане на действие, което налага, или може да наложи, неразумно или непропорционално голямо натоварване на инфраструктурата, или може да има разрушителни последици.
 • Качване, публикуване, използване на компютърни вируси, „троянски коне“ или други зловредни програми и системи, които възпрепятстват или са в състояние да възпрепятстват нормалната работа на компютърните системи, и/или които могат да направят опасно за Ползвателя използването на Платформата.
 • Изпращане на „спам“ или използване на автоматизирана система, с която имате достъп до Платформата по начин, който изпраща повече съобщения до сървърите на Каро Хелт Кеър, отколкото човек може да произведe в същия период от време с помощта на конвенционален уеб браузър.
 • Опит за намеса или компрометиране на целостта на системата или сигурността, или дешифриране на трансмисиите към или от сървърите, или по някакъв друг начин застрашаване работата на Платформата, като се преустанови достъпът до нея.
 • Представяне за друго лице или измамно идентифициране с лице или организация, включително скриване на самоличността.
 • Споделяне на неверни или подвеждащи публикации, включително невярна или подвеждаща информация в профила, както и в коментарите.
 1. Независимо от изложеното по-горе, Вие приемате и се съгласявате, че Каро Хелт Кеър има право постоянно или временно да преустанови или по друг начин да откаже да разреши достъпа Ви до Платформата в случай на нарушение на тези Общи условия, приложимото законодателство и добрите нрави или съмнение за такива.
 2. Вие се съгласявате, че може да извършим гореспоменатите действия, без предизвестие и без да носим отговорност за каквито и да било щети и без непременно да се консултираме с трети страни. До евентуално прекратяване на отношенията по някаква причина, вие сте обвързани с настоящите Условия.

     X.            ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА

 1. Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения договор от разстояние в срок от 14 дни, считано от датата на сключване на договора.
 2. Вие можете да осъществите правото си на отказ с изпращане на съответно недвусмислено заявление до Каро Хелт Кеър (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща), включвайки следната информация: своето име, географски адрес и ако има такива, телефонен номер, факс и електронен адрес. Ако подадете заявлението за отказ по електронен път, Ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа.
 3. Можете да използва стандартния формуляр за отказ, но това не е задължително.
 4. За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.
 5. Когато упражните правото си на отказ от договора, ние ще възстановим конкретната такса за абонамент или друга платена от Вас такса, която сме получили във връзка с договора, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сме били уведомени за решението Ви да се откажете от договора.
 6. Правото на отказ от договора не се прилага в случай, че изпълнението на услугите е започнало с изричното съгласие на Ползвателя преди изтичането на 14 дни от сключване на договора. Изпълнението на услугите се счита започнало със закупуване на абонамент за членство или друга платена услуга, която предоставяме посредством Уебсайта.

  XI.            СИГУРНОСТ

 1. Вие сте отговорни за запазване конфиденциалността на Вашите данни за достъп до Платформата и сте отговорни за всички дейности, които се извършват от името на Вашия акаунт в Каро Хелт Кеър. Вие се съгласявате да информирате незабавно Каро Хелт Кеър за всякакъв неоторизиран достъп до Вашия акаунт или всяко нарушаване на сигурността, което би могло да има отношение с Каро Хелт Кеър. КХК не може и по никакъв начин не носи отговорност за загуби или причинени вреди, произтичащи от неспазване на условията в тази клауза.
 2. Ползвателят отговаря за материалите и съдържанието, които той създава и управлява във връзка с ползването на Услугата. Ние не носим отговорност към Вас или трети страни за материалите Ви и начина на използване на Услугата.

XII.            ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 1. Всички права на интелектуална собственост по отношение на софтуера, използван за предоставяне на Услугата, Уебсайта и неговото съдържание, файлове с данни, хардуер или други материали като анализи, планове, документи, отчети, оферти и други годни обекти на интелектуална собственост, до които имате достъп с използването на Услугата и на базата на тези Условия, с изключение на Вашите материали и съдържание, се притежават от Нас, нашите лицензодатели или доставчици. Вие придобивате само правата, изрично посочени в тези Условия, или съгласно приложимите нормативни актове. Всички права на интелектуална собственост, които Ви предоставяме, са неизключителни и непрехвърлими.
 2. Вие нямате право да премахвате или променяте информация или обозначения на авторски права, бранд наименования, търговски наименования или други права на интелектуална собственост от софтуера, използван за предоставяне на Услугата, Уебсайта, файловете с данни, хардуера или материалите.
 3. Каро Хелт Кеър има право да използва технически средства за защита на софтуера, хардуера, файловете с данни, Уебсайта и неговото съдържание и други с цел спазване на ограниченията и условията за използване на тези обекти. Вие нямате право да премахвате, повреждате, унищожавате или разстройвате такива технически средства за защита, или да създавате условия за извършване на такива действия от трети лица.

Потребителски произведения

 1. Ползвателят отговаря за всички материали и съдържание (Потребителски произведения), които добавя, създава, предоставя, разпространява или публикува на Уебсайта.
 2. Вие се съгласявате, че Вие носите риска от споделяне на материали на Уебсайта от Ваша страна и Вие отговаряте за вреди в резултат от това споделяне, които могат да настъпят за Вас или за трети страни.
 3. При изтриване на Ваши материали те ще бъдат премахнати от Вашия профил. Вие обаче разбирате и се съгласявате, че:
 • Някои материали могат да останат достъпни.
 • Ваши материали, които са били споделени от други Ползватели, няма да бъдат премахнати и ще продължат да бъдат използвани.
 • Премахнати материали може да продължат да съществуват за определен период от време в архивни копия.
 1. При предоставянето на Ваши потребителски произведения Вие ни предоставяте и неизключителното прехвърлимо право на ползване на тези материали за цял свят, включително да ги променяме, разпространяваме, да ги преработваме и синхронизираме, да ги изобразяваме на екран, да ги излъчваме по безжичен път, да ги предаваме и препредаваме по кабел, да ги предлагаме по безжичен път или по кабел на достъп на неограничен брой лица до произведението или до част от него по начин, позволяващ този достъп да бъде осъществен от място и по време, индивидуално избрани от всеки от тях във връзка с Услугата и нашата търговска дейност, включително с рекламна цел по отношение на Услугата или на материали, публикувани на Платформата във всякакъв формат и комуникационен канал, например по електронна поща, на уебсайтове на трети страни, API-та или други. Вие се съгласявате, че елементи от създадено от Вас съдържание като изображения, видео, текст, или други елементи могат да бъдат публично достъпни чрез резултатите на страницата за търсене.
 2. Вие предоставяте и на всеки Ползвател на Услугата неизключителното право да получава достъп, да използва, изтегля, съхранява, излъчва, предава, публично показва или разпечатва Вашите произведения посредством Услугата и да използва, коментира, възпроизвежда, разпространява и изпълнява тези произведения.
 3. Вие потвърждавате, че имате всички необходими права да предоставите гореспоменатите права, без да нарушавате права на трети страни, включително права във връзка със защита на лични данни, авторски права, облигационни права или каквито и да е други права на собственост.
 4. Ние не потвърждаваме, не подкрепяме и не гарантираме точността, истинността или надеждността на потребителските произведения, публикувани на Уебсайта. Ние не подкрепяме конкретни мнения, изразени посредством Уебсайта.

Нашите произведения

 1. Услугата съдържа материали, предоставени от Нас или други доставчици, и тези произведения са защитени с авторски права, търговски марки, патенти, търговски тайни или други права на собственост. Вие се задължавате да спазвате всички означения за авторски права и ограничения, свързани с тези произведения, достъпни на Уебсайта.
 2. С настоящите Условия, Каро Хелт Кеър предоставя на всеки Ползвател неизключителното непрехвърлимо право на ползване на тези материали за цял свят, включително да изтегля, съхранява, изобразява на екран и да разпечатва тези материали.
 3. Ние си запазваме правото да налагаме допълнителни ограничения на Вашите права да изтегляте, съхранявате, изобразявате на екран или да разпечатвате произведенията.
 4. Ние ще премахваме незаконни материали в съответствие с приложимото законодателство, в случай че сме надлеждно уведомени за незаконни материали. Повече информация можете да прочетете в Политиката ни за уведомления, свързани с нарушени авторски права.

Търговска марка

 1. Вие се съгласявате да не използвате, показвате и разпространявате търговската марка Каро Хелт Кеър, логото, слогана и всички други материали, обслужващи търговската марка, без нашето изрично писмено съгласие.

XIII.            ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

 1. Услугата, в нейната цялост, се предлага на принципа „такава, каквато е“ и Каро Хелт Кеър не носи отговорност за неизпълнени очаквания на Ползвателя.
 2. Каро Хелт Кеър не се задължава да удовлетворява каквито и да е претенции на Ползвателя за промяна на характеристиките и функционалността на Услугата.
 3. Каро Хелт Кеър не поема никаква отговорност за начина на работа на Ползвателя с Услугата. Всички въведени данни и начинът на работа с тях са отговорност на Ползвателя.
 4. Каро Хелт Кеър не носи отговорност за възникнали за Ползвателя събития като: загуба на печалба, загуба на репутация, промяна на данни в Услугата, икономически или други непреки загуби, разходи, щети или такси, които биха могли да възникнат непряко при ползването на Услугата и по силата на това споразумение.
 5. Ползвателят приема, че само и единствено той управлява данните си в Услугата.
 6. Ползвателят приема, че данните и тяхното управление са единствено и само негово задължение и те са винаги във вида, в който той или оторизирано от него лице ги е оставило. Каро Хелт Кеър не носи отговорност за променени от Ползвателя данни.
 7. Каро Хелт Кеър се задължава единствено и само да предоставя на Ползвателя Услугата на принципа „такава, каквото е“, да прави достъпни нейните актуализации едновременно и неизбирателно на сайта си, спазвайки разпоредбите на действащото в страната законодателство.
 8. Каро Хелт Кеър не следи за изпълнението на услугите, предоставяни от Партньори. Ние не подкрепяме никой конкретен Партньор. Ние и нашите служители, агенти, представители и правоприемници, не отговаряме за Настъпили вреди или пропуснати ползи, възникнали във връзка с използването на ваучерите и използването на Услугата.
 9. Ние не отговаряме:
 • За вреди, причинени от неправомерно поведение на трети лица, рекламиращи чрез Уебсайта, или трети лица, подизпълнители в Уебсайта (напр. Партньори).
 • За вреди, причинени от други уебсайтове, достъпни чрез препратки (линкове), банери, поставени на Уебсайта.
 • Ако трето лице – приносител на ваучера, е упражнило правата по него без знанието или въпреки волята на Ползвателя.
 • За вреди, причинени на Ползвателите при предоставяне на предлаганите Услуги от недобросъвестни търговци с изключение на вреди, за които наши служители са допринесли със своето действие или бездействие.
 • За вреди, настъпили вследствие виновно поведение на самия Ползвател, които се отнасят до неизпълнение на задължението му да съхранява своя уникален код от ваучера, лични настройки и пароли на Уебсайта по начин, недопускащ достъп на трети лица до тях. КХК не носи отговорност за изгубени данни по време на преноса на информация в Интернет.

XIV.            ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. Договорът за предоставяне на Услугата се прекратява с изтичане на срока на договора, съгласно избрания от Ползвателя период на предоставяне на Услугата.
 2. Вие можете да прекратите регистрацията си по всяко време, без да дължите предизвестие и неустойка и без да посочвате причина. При прекратяване на регистрацията Ви се прекратява и членството Ви в Клуба, както и достъпът Ви до всички услуги, свързани с Уебсайта. Сумите по закупените абонаменти на подлежат на връщане при прекратяване на регистрацията, включително и при смърт на животно.
 3. Ние имаме право, по наша преценка и без предизвестие, да спрем временно или да прекратим Вашия членски акаунт и достъпа Ви до Услугата и Уебсайта в случай на нарушение от Ваша страна на настоящите Общи условия, приложимото законодателство и добрите нрави или при съмнение за такива.
 4. Допълнително договорът се прекратява:
 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи.
 1. Нашите права на собственост, ограничаването на отговорността, отказа от гаранции, обезщетение и други клаузи остават в сила след прекратяване на акаунта Ви.

XV.            ПРЕХВЪРЛЯНЕ

 1. Вие не можете да прехвърляте към трета страна своите права или задължения по силата на това споразумение, без подадено писмено искане към Каро Хелт Кеър и нашето писмено съгласие.
 2. Каро Хелт Кеър може да се разпорежда неограничено с правата и задълженията си по това споразумение и да ги прехвърля на трета страна.

XVI.            ОТКАЗ ОТ ГАРАНЦИИ

 1. Каро Хелт Кеър не предоставя гаранция по отношение на надеждността, своевременността, качеството, годността, истинността, наличността, точността или пълнотата на Услугата или съдържанието.
 2. Каро Хелт Кеър не може да гарантира, че:
 • използването на Услугата ще бъде без грешка, без прекъсване, сигурно, навременно, възможно при всяка комбинация от хардуер, софтуер, система или данни;
 • Услугата ще отговори на изискванията и очакванията на Ползвателя;
 • съхранените данни ще бъдат точни или надеждни;
 • решенията, взети от Ползвателя на база ползването на Услугата, ще бъдат правилни, ефективни и законни;
 • всяка грешка или дефект ще бъдат своевременно отстранени;
 • хардуерът или софтуерът, които Ползвателя ползва за достъп до Услугата, са без вируси и не може да бъдат заразени.
 1. Каро Хелт Кеър не предоставя каквито и да е допълнителни гаранции, изрични или подразбиращи се по закон или друг начин с Ползвателя или трета страна, които не са уредени в това споразумение.
 2. Каро Хелт Кеър не носи отговорност за уебсайтове на трети страни, както и за тяхното съдържание и продукти, чиито хиперлинкове са достъпни посредством Уебсайта. Ползвателят носи отговорност за достъпа си до уебсайтове на трети страни, както и всички рискове, свързани с достъпа и използването на съдържание, продукти и услуги на трети страни.
 3. Каро Хелт Кеър не е медицинско лице и информацията, предоставена на Уебсайта, е единствено обща информация, която не замества ветеринарните консултации, прегледи и диагнози. Моля, не използвайте тази информация за поставяне на диагноза или лечение на болестно състояние, без да се консултирате с ветеринарен лекар! Използването на информацията на Уебсайта е единствено на ваш риск и КХК не носи отговорност за начина, по който я използвате.
 4. Ние не гарантираме за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Уебсайта. Всички материали са предназначени само за информация и не представляват медицински съвет.

XVII.            ФОРСМАЖОР

 1. По силата на това споразумение Каро Хелт Кеър не носи отговорност към Ползвателя, ако е бил възпрепятстван от, или е налице забавено изпълнение на задълженията му, причинено от форсмажорни обстоятелства като: актове, събития, пропуски или инциденти извън разумен контрол, включително и без ограничение, стачки, индустриални спорове, неспазването на телекомуникационни, хостинг или енергийни споразумения с трети страни или природни бедствия, война, бунтове, граждански безредици, злонамерени повреди, пожар, наводнения, бури, недостъпност на работните места.

XVIII.            ИНТЕРНЕТ

 1. Услугата по това споразумение може да бъде предмет на ограничения, закъснения и други проблеми, свързани с използването на Интернет комуникационни канали, както от Каро Хелт Кеър, така и от Ползвателя.
 2. Каро Хелт Кеър не носи отговорност за възможното закъснение, ограничение, нарушена или липсваща комуникация, възникнали в резултат на клиентския абонамент за Интернет. Интернет свързаността на Ползвателя не е част от предоставяната Услуга.
 3. Каро Хелт Кеър не носи отговорност за възможното закъснение, ограничение, нарушена или липсваща комуникация, възникнали в резултат на форсмажорни обстоятелства при нейния доставчик на Интернет.

XIX.            ЛИЧНИ ДАННИ

 1. Каро Хелт Кеър предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.
 2. От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите Каро Хелт Кеър ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Вас в момента на регистрацията.
 3. Каро Хелт Кеър приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на адрес , която включва информация и относно използването на Бисквитки.
 4. Вие се се съгласявате с Политиката за защита на личните данни на Каро Хелт Кеър.
 5. Вие се съгласявате, че Каро Хелт Кеър има право да обработва личните Ви данни съгласно Политиката за защита на личните данни.
 6. Ползвателят гарантира, че са изпълнени всички изисквания по отношение на законосъобразното обработване на лични данни, въведени и обработвани от Ползвателя в Платформата. Ползвателят носи пълна отговорност за личните данни, обработвани чрез използване на услугата от него. Вие ни гарантирате, че данните са законни и не нарушават права на трети страни. Вие се задължавате да обезщетите Каро Хелт Кеър срещу претенции на трети лица, независимо от техния характер, по отношение на обработването на лични данни или изпълнението на тези условия.

XX.            ИЗМЕНЕНИЯ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от Каро Хелт Кеър, за което ние ще уведомим по подходящ начин всички Ползватели на Услугата.
 2. Вие се съгласявате, че всяко допълване и изменение на тези Условия ще има действие спрямо Вас след уведомяване от Каро Хелт Кеър и ако не заявите в 7-дневен срок, че ги отхвърляте.
 3. Ако не се съгласявате с промените, можете да прекратите договора, без да дължите неустойка, и да преустановите използването на Услугата.
 4. Вие се съгласявате, че всички изявления на Каро Хелт Кеър във връзка с изменението на тези Общи условия ще бъдат изпращани на Вашата електронната поща, използвана за регистрация за Услугата или чрез публикуване на подходящо място на Уебсайта.

XXI.            КОМУНИКАЦИИ

 1. Всички съобщения и уведомления, която страните си разменят, следва да бъдат писмени.
 2. Писмената форма се счита за спазена и когато те са отправени по факс, електронна поща, натискане на хиперлинк или друго техническо средство, което изключва възможността за неточно възпроизвеждане на изявлението.
 3. Писмената форма се счита за спазена и когато Каро Хелт Кеър постави съответното съобщение или уведомление на видно място в Уебсайта. Съобщенията, поставени на видно място в Уебсайта, се считат получени от Ползвателя, без за това да е необходимо изрично потвърждение.

XXII.            НАРУШЕНИЯ

 1. Моля да сигнализирате за всякакви нарушения и несъответствия на ползването на Платформата с тези Условия на е-мейл info@karohc.bg ПРИЛОЖИМ ЗАКОН И ЮРИСДИКЦИЯ
 2. Към настоящото споразумение се прилага и същото следва да се тълкува в съответствие с разпоредбите на правото на Република България. Страните се съгласяват българските съдилища да имат изключителната компетенция при решаването на всеки правен спор или въпрос, произтичащ от или във връзка с това споразумение.
 3. Споровете, възникнали във връзка с това споразумение, които са обект на международни частноправни отношения, ще бъдат решавани от компетентния за това национален съд в лицето на Софийски градски съд.

XXIII.            ДРУГИ

 1. Това споразумение е публикувано на уебсайта karohc.bg и всичките му актуализации са неразривна част от него.
 2. Нищо в това споразумение не се счита за създаващо съдружие или съвместно предприятие между страните или конституиращо някоя от страните като представител на другата с каквато и да било цел. Никоя страна няма пълномощието или правомощието да задължава другата страна или да сключва договори от нейно име, или да създава задължение в нейна тежест по какъвто и да било начин или с оглед на определена цел.
 3. Нищожността, унищожаемостта и неприложимостта на която и да е разпоредба от този договор не засягат и не се отразяват на действието на останалите разпоредби в споразумението.

Този документ, представлява цялото споразумение между страните и заменя всички предишни споразумения, отнасящи се до предмета на това споразумение.

Дата на влизане в сила: 01.06.2015